LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Pekka Vilkamaa

Intendent, principal investigator (PI)

Forskningsprojekt

Tilläggsinformation

  • Forskningsdatasystemet TUHAT

Jag är intendent vid Luomus–museet och ansvarar för tvåvingesamlingen. Min forskning fokuseras på dipterfamiljen sorgmyggor (Sciaridae)

Sorgmyggornas systematik (Sciaridae)

Min avsikt är att göra en grundläggande undersökning av sorgmyggornas (Diptera, Sciaridae) taxonomi och fylogeni, d.v.s. att klargöra familjens evolutionshistoria. Familjen är artrik och dess taxonomi svår att bemästra. På grund av detta tillhör familjen de sämst kända skogslevande insektgrupperna. Från hela världen känner man ett par tusen arter som har beskrivits i enlighet med vetenskapliga principer. Man beräknar med att det ännu finns tusentals arter som väntar på sin upptäckt och beskrivning. Därtill kräver familjens släktsystematik en grundläggande omarbetning. Från Finland känner man i dag omkring 350 arter. Sannolikt är att artantalet är avsevärt större eftersom nya arter för landet påträffas hela tiden.  Min forskning strävar sålunda till att öka kännedomen om taxonomin hos denna mycket bristfälligt kända tvåvingegrupp. Arbetet består av att sammanställa beskrivningar för vetenskapen nya arter samt i att analysera insektgruppens fylogeni (evolutionshistoria).

En av mina viktigaste målsättningar är att göra artbeskrivningarna så detaljerade att man faktiskt kan identifiera arterna enbart med att använda dem. Illustrationerna anses speciellt viktiga för detta ändamål. I många fall är äldre beskrivningar bristfälliga, vilket innebär att de kräver en genomgående revision och omarbetning. Taxonomi av hög standard är en grundförutsättning för all övrig biologisk forskning.

Morfologisk analys och dokumentation av mikroskopiskt små insekter kräver god preparationsförmåga och färdighet att utföra långsiktig mikroskopering. Min avsikt är att bredda min forskning till att omfatta analys på molekylärnivå, d.v.s. undersöka möjligheten att utnyttja DNA-sekvenser vid art- och fylogenetisk analys. Numera är undersökningen av sorgmyggornas systematik ett internationellt forskningstema med livligt samarbete nätverk emellan.

Parallellt med min forskning fungerar jag som handledare för Juho Paukkunens doktorsavhandling ”Finlands guldsteklar: artsammansättning, beståndsfluktuationer och artskydd”.

 

Aktiva forskningsprojekt

  • Sorgmyggornas taxonomi och artsammansättning i Nordeuropa
  • Sorgmyggefaunan i Grönland och i det arktiska Kanada
  • Sorgmyggefaunans taxonomi i Sydostasien
  • Sorgmyggefaunan i Nya Kaledonien
  • Sorgmyggornas artdiversitet i Costa Rica
  • Släktets Keilbachia fylogeni
  • Familjens Sciaridae fylogeni

Tilläggsinformation

 

Ansvarig person: 
Pekka Vilkamaa
27.10.2015