LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Olof Biström

FD, professor, principal investigator (PI)

Forskningsprojekt

Tilläggsinformation

  • Forskningsdatasystemet TUHAT

Jag forskar i de tropiska dykarbaggarnas taxonomi och systematik. Därtill ingår i min forskning taxonomi, systematik, utbredning och levnadsätt hos natebockarna. Jag ansvarar för ordnandet av museets inhemska skalbagssamling.

De tropiska och subtropiska dykarbaggarnas taxonomi och systematik (Coleoptera, Dytiscidae)

Under de nästan 40 år som jag arbetat och forskat på Zoologiska museet har min viktigaste målgrupp varit dykarbaggarna. Jag har specialiserat mig på faunan som lever i tropiska och subtropiska områden på båda sidor om ekvatorn. De första 20 åren arbetade jag främst med taxonomin och systematiken hos underfamiljen Hydroporinae i Afrika och Madagaskar. Trots att jag koncentrerade min forskning på den afrikanska kontinenten arbetade jag samtidigt med flera Hydroporinae släkten i Australien, i fjärran östern eller den Orientaliska regionen och i Nya världen. Min forskning resulterade slutligen i en revision av hela den Etiopiska regionens Hydroporinae fauna, som består av omkring 1000 arter.

Genomgång av Albany museets samlingar, Universitetet i Grahamstown, i Sydafrika 2008. Provtagning i Östra Kaplandet i Sydafrika 2008.

I dag utgör de tropiska områdenas organismer ett av biodiversitetsforskningens viktigaste målgrupper eftersom de ursprungliga miljöerna förändras idag kraftigt och faunan och floran riskerar att helt försvinna på grund av människans verksamhet. I värsta fall dör en avsevärd del av jordklotets hela organismvärld ut innan man hunnit sammanställa vetenskapliga beskrivningar över den.

Min forskning är kort sagt en beskrivning av mångformigheten hos den tropiska faunan. Projektets målsättning är att inventera allt tillgängligt material, samt att insamla ytterligare material från dåligt undersökta områden. Den taxonomiska litteratur som behandlar forskningsområdet beaktas. Avsikten är att producera klassifikationer som grundar sig på omfattande materialstudier och modern analysmetodik. Inventeringen framskrider stegvis, vanligen ett släkte i gången. Alla taxa beaktas och deras taxonomiska ställning evalueras. En förutsättning att nå detta mål är att de aktuella typexemplaren hittas och att de sålunda kan analyseras. Min forskning har hittills resulterat i beskrivningar av hundratals taxa, främst på art nivå. Parallellt med min forskning av Hydroporinae har jag de senaste åren arbetat med underfamiljen Laccophilinae, speciellt med släktet Laccophilus i Afrika.  Alla dykarbaggar är rovdjur både som larver och fullvuxna. De flesta dykarbaggarna kan också flyga.


Kännedomen om organismvärldens sammansättning kan utnyttjas i planering av markanvändning samt som grund för artskydd. Eventuellt kan man utnyttja vissa dykarbaggsarter som indikatorarter för bestämning av vattenkvaliteten. Kännedomen av de tropiska vattenlevande insektfaunorna är dock fortfarande mycket bristfällig. Ett val av indikatorarter förutsätter därför fortsatta taxonomiska forskningsinsatser.

Inventering av stor natebock i Skärgårdshavet, Sydvästra Finland, 2012.Samtidigt som jag undersöker dykarbaggarnas taxonomi arbetar jag också med taxonomin, systematiken och ekologin hos det akvatiska natebockssläktet Macroplea. I Finland förekommer tre arter av släktet vilket är mer än i något annat land. En av arterna, M. pubipennis, förekommer i Europa endast i Finland. Arten har på grund av detta erhållit status som direktivart i EU och Finland ansvarar därmed för artens framtida fortbestånd i unionen. De här forskningsinsatserna har resulterat i publicering av ett tiotal vetenskapliga artiklar och rapporter.

I mina dykarbaggsundersökningar samarbetar jag för tillfället med docent Johannes Bergsten (Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm) och professor Anders N. Nilsson (Umeå Universitet) i Sverige. I fråga om natebockarna samarbetar jag med dr. Gregor Kölsch vid Hamburgs universitet i Tyskland.

De här två projekten har tillsammans lett till omkring 100 publikationer. Publikationerna efter år 1994 finns upptagna i universitetets JULKI-register.

Fotografi: Olof Biström

Ansvarig person: 
Olof Biström
25.2.2014