LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Bokort

I bokort samlas information om fågelarternas häckningsmiljöer och -framgång. I kortet fyller man information om ett bo, som man kontrollerat helst två eller flera gånger. Det är lätt att fylla i bokort antingen elektroniskt eller på ett pappkort.

Bokortsundersökningens centrala mål är att utreda häckningstid, kullstorlek och häckningsframgång hos olika fågelarter. Dessutom undersöker man livsmiljöer och boplatser samt hurdana förändringar det sker i alla dessa faktorer mellan åren. Uppgifterna används för att uppskatta årliga och mera långvariga beståndsförändringar. Bokortsundersökningen kompletteras kontinuerligt och också bouppgifter om allmänna fågelarter mottas med glädje. Det är lätt att rapportera sina bouppgifter och allas insats behövs i detta värdefulla projekt som pågått sedan 1950-talet!

Bara uppgifter om sådana fågelarter vars bon man säkert känner igen rapporteras. Bouppgifterna rapporteras i första hand elektroniskt via Lintuvaara, men pappkort kan också används. Mera ifyllningsanvisningar hittar du här. Trots att största delen av bokorten mottas idag i elektroniskt format talar man ännu om bokort som innehåller all information om ett bo.

Ett bokort innehåller alla häckningsuppgifter från ett och samma bo och från samma häckningsgång. Om en fågel häckar två gånger i samma bo under samma säsong fyller man i två bokort. Naturhistoriska centralmuseet har från och med 1950-talet mottagit ca 220 000 bokort som omfattar 232 fågelarter och över en halv miljon kontrollbesök. I genomsnitt har således varje bo besökts tre gånger. Mest bokort har mottagits av svartvit flugsnappare (33 000), talgoxe (23 000) och rödvingetrast (12 000). Bokorten ges en löpande sifferserie vilket hjälper forskarna att hålla ordning och reda på dem.

Bokort:

Att logga in på Lintuvaara:

Bokortsblankett:

Blåhakehonan matar flitigt sina ungar, som växer med en väldig fart. På bilden till vänster visas ungar som kläckts bara några dagar tidigare och till höger samma bo en vecka senare. Bilder: Petteri Lehikoinen

Ansvarig person: 
Hanna Hyvönen
31.3.2021