LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Viherkatot -blogi

Alkuperäinen blogi ja vanhemmat kirjoitukset löytyvät osoitteesta: http://blogs.helsinki.fi/greenroofs/


Ehdotus kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi: viherympäristön rooli mukana

21.7.2013

Ehdotuksen linjaukset tukevat myös kestävän kehityksen mukaisten viherkattoratkaisujen edistämistä kaupunkialueilla.

UUTINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖN SIVUILLA

“Pääministeri Kataisen johtama kestävän kehityksen toimikunta päätti vuoden 2012 lopussa laatia tiiviin ylisukupolvisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Ympäristöministeriön asettama strategiaryhmä on nyt saanut valmiiksi ehdotuksensa yhteiskuntasitoumuksesta kestävän kehityksen toimikunnalle. Koko yhteiskunnan sitouttava lähestymistapa on kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Sitoumus tähtää uudenlaisen toimintakulttuurin luomiseen, jossa kestävä kehitys nähdään kaiken toiminnan perustana. Sen avulla kaikki keskeiset yhteiskunnalliset toimijat pyritään saamaan mukaan kestävän kehityksen toteuttamiseen. Yhteiskuntasitoumus on Suomen kansallinen vastine YK:n kestävän kehityksen huippukokouksessa Riossa kesällä 2012 tehdyille päätöksille.

”Suomi, jonka haluamme 2050” – yhteiskuntasitoumusasiakirja sisältää vision, tavoitteet ja periaatteet hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Tavoitteet yhdistävät ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin tavoittelun antaen samalla uusia kasvun eväitä taloudelle. Yhteiskuntasitoumus sisältää kahdeksan keskeiseksi katsottua tavoitetta. Nämä ovat:

  1. Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
  2. Osallistuvien kansalaisten yhteiskunta
  3. Työtä kestävästi
  4. Hiilineutraali yhteiskunta
  5. Luonnonvarojen kantokyvyn huomioiva kulutus
  6. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
  7. Resurssiviisas talous
  8. Luontoa kunnioittava päätöksenteko

6. Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
Luomme kestäviä yhdyskuntia, joissa työpaikat, asuminen, monipuoliset palvelut, kestävät liikennejärjestelmät ja viheralueet tukevat taloudellista, sosiaalista ja ympäristön hyvinvointia. Vahvistamme paikallisyhteisöjä kehittämällä toimintamalleja ja paikallista päätöksentekoa, jotta asukkailla on mahdollisuudet luoda viihtyisiä ja terveellisiä elinympäristöjä. Vähennämme liikennetarvetta, lisäämme etätyöjärjestelyjä sekä vahvistamme verkkoyhteyksiä ja sähköistä viestintää. Varaudumme muuttuviin ilmasto- ja vesioloihin ja edistämme ilmastonmuutokseen sopeutumista paikallisesti.”

 

Avainsanat:

Viherkatot, Uutiset

Niittykasvillisuus katolla vähentää melua paremmin kuin sedum

25.6.2013

Tuoreessa artikkelissa kerrotaan, että syväjuurinen niittykasvillisuus vähentää melun kulkeutumista katon läpi tehokkaammin kuin matalajuurinen sedum.

Lähde:

Experimental investigation of the sound transmission of vegetated  roofs.
By: Connelly, Maureen; Hodgson, Murray. Applied Acoustics. 
Oct2013, Vol. 74 Issue 10, p1136-1143. 8p.

Avainsanat:

Viherkatot, News

Turun ylioppilaskylään viherkattoa

6.6.2013

“Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) uuden rakennushankkeen ”Aitiopaikan” arkkitehtuurikilpailu on ratkennut ja voittajaksi on valittu työ nimeltä ”Kukka”. Voittajatyön on suunnitellut arkkitehtitoimisto Optiplan Oy. Uusi rakennuskohde tulee sijaitsemaan Inspehtorinkadun alussa. Paikka on kaupunkikuvallisesti vaativassa ympäristössä, kaupungin sisääntuloväylän varrella sekä valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokitellun Turun Ylioppilaskylän vieressä.

(–)

Arkkitehtikilpailussa kiinnitettiin erityistä huomiota uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Aurinkoenergiaa käytetään lämmön tai sähkön tuotantoon. Myös mahdollisuudesta käyttää tuulienergiaa on keskusteltu. Nelikerroksisessa rakennuksessa vaipan pinta-ala suhteessa lattia-alaan on yritetty saada mahdollisimman hyväksi. Osa nykyisen Ikituurin maalämpökaivoista sijaitsee tulevan rakennusmassan alla ja nykyisten kaivojen hyödyntäminen uudisrakennuksessa sekä uusien kaivojen poraaminen sisältyy voittaneeseen kilpailuehdotukseen. Kasteluvetenä käytettävät hulevesialtaat sekä laajat viheralueet edellyttävät panostamista ulkoalueiden hoitoon, myös rakennuksen vesikatto on suunniteltu viherkatoksi.”

Lue koko uutinen

Avainsanat:

Viherkatot, News

Pages