LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Uusi tutkimusjulkaisu/ New article on green roofs - ja kaksi gradupalkintoa/two awards

Uusi tutkimusjulkaisu/ New article on green roofs - ja kaksi gradupalkintoa/two awards

30.12.2015
MM

Mesimäki Marja & Nieminen Hanna sekä Lehvävirta Susanna (2015).
Uudenlaisen vihreän infrastruktuurin toteutumisen reunaehdot rakentamisen prosesseissa - tapauksena viherkatot. Yhdyskuntasuunnittelu 2015:3. Yhdyskuntasuunnittelun seura.

Abstrakti

Erilaiset ympäristöhaasteet asettavat paineita lisätä ja monipuolistaa kaupunkien viherrakennetta. Viherkatot ovat uudenlainen viherrakenteen muoto, jonka hyödyntäminen on Suomessa vielä alkutaipaleella. Tässä artikkelissa1tarkastelemme viherkattojen toteutumisen reunaehtoja monitoimijaisissa rakennushankkeissa kahden tapausesimerkin valossa. Tutkimuksemme perusteella kasvillisuuden käyttö osana rakennuksia haastaa vakiintuneet rakentamisalan käytännöt ja roolit. Viherkattojen kaltaisten ratkaisujen onnistunut toteuttaminen edellyttää monialaista ja integroivaa suunnitteluosaamista rakentamisen prosessissa.

LUE KOKO ARTIKKELI TÄÄLTÄ

Premises of realizing novel green infrastructure in construction processes – case green roofs

Abstract

Nature-based solutions to environmental challenges, such as climate change, are considered increasingly important in urban areas. Various modes of green infrastructure are seen as a means to offer ecosystem services and protect biodiversity. Vegetated roofs represent a modern way to green the urban environment and offer several benefits, including the management of storm waters and improving amenity values. The aim of this study is to explore how green roofs are adopted and realized in large construction processes in Finland, and what kinds of constraints or facilitating agents there are in the process. Our study reveals that integrating vegetation to building structures challenges the conventions and traditional roles of the construction field. The successful realization of such solutions requires integrative know-how and comprehensive planning and co-design with all key players involved from the beginning to the end.

Artikkeli perustuu tutkimukseemme, josta on valmistunut (Tampereen yliopiston) ympäristöpolitiikan ja aluetieteen pro gradu -tutkielma (Nieminen, 2015). Työ sai kaksi tunnustusta vuoden 2015 pro graduna  - Yrjö Haila -palkinnon ja Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden liiton (SUM ry) palkinnon. Gradun ohjaajana toimi Viides ulottuvuus -ryhmän puolesta Marja Mesimäki.

Avainsanat: 

Viherkatot