LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Uusi tutkimus: Viherkattojen vedenpidätyskyky ja hydrologiset mallit - New scientific article published: Simulation of green roof test bed runoff

Uusi tutkimus: Viherkattojen vedenpidätyskyky ja hydrologiset mallit - New scientific article published: Simulation of green roof test bed runoff

14.8.2015
Kirsi Kuoppamäki

Gerald Krebs, Kirsi Kuoppamäki, Teemu Kokkonen & Harri Koivusalo:
SIMULATION OF GREEN ROOF TEST BED RUNOFF
Hydrological Processes

Viherkattojen vedenpidätyskyky riippuu monista tekijöistä, kuten paikallisesta ilmastosta. Niinpä veden pidättymisen mittaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan arvioida viherkattojen toimintaa kulloisissakin olosuhteissa. Yksi arviointikeino on myös hydrologisella mallilla tehtävä simulointi ennen kuin viherkattoja ryhdytään laajamittaisemmin toteuttamaan. Tutkimme miten hyvin hulevesien hallintamalliin (Stormwater Management Model, SWMM) hiljattain kehitetty ohjelma pystyy toistamaan koeviherkatoilta syntyvän valunnan Pohjolan sääolosuhteissa. Koeviherkatot rakennettiin Viides ulottuvuus –tutkimusohjelman puitteissa vuonna 2013 Lahteen.

Kokeessa on jatkuvatoimisesti seurattu sadantaa ja viherkatoilta tulevaa valuntaa ympäri vuoden. Saadun mittausaineiston avulla hulevesimallille tehtiin herkkyysanalyysi, jolla haettiin kalibrointiparametrit. Malli kykeni ennustamaan valuntaa riittävän hyvin ja lisäksi tulokset osoittivat miten tärkeää on arvioida sadetapahtumien välillä tapahtuvan haihdunnan määrä, joka keskeisesti määrittää vedenpidätyskyvyn palautumista sateen jälkeen.

Water retention of green roofs depends on many factors (e.g. local climate), and measurements remain crucial in evaluating their performance. The simulation of green roof retention by a hydrological model is one option to evaluate their potential benefits before implementation. We evaluated the ability of the recently introduced LID green roof module of the stormwater management model (SWMM) to replicate runoff from monitored green roof test beds under Nordic climate conditions. The test beds had been established in the Fifth Dimension research programme in 2013 in the City of Lahti. A parameter sensitivity analysis was conducted to identify calibration parameters.

The model showed an overall acceptable performance, and the results indicated the importance of accurately estimating potential evapotranspiration rates for inter-event periods, which is essential in representing the retention capacity regeneration.

Jokimaan koealustat/ Experimental platforms in Jokimaa (photo Kirsi Kuoppamäki)

 

Avainsanat: 

Viherkatot