LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Miten päästä rengastajaksi?

Rengastuslupia myönnetään eri laajuisina rengastajan ja rengastustoimiston tarpeiden mukaisesti. Lupien päätyypit ovat pesäpoikaslupa ja verkkorengastuslupa. Uuden rengastusluvan saamisen edellytyksenä on, että hakija on:

  1. Täyttänyt 18 vuotta,
  2. Opetellut rengastusta ja lintujen käsittelyä käytännössä kokeneen rengastajan avustajana ja saanut harjoittelustaan hyväksytyn todistuksen,
  3. Suorittanut hyväksytysti perustentin, jossa testataan hakijan kyky tunnistaa Suomessa säännöllisesti pesivät lajit ja runsaimmat läpimuuttajat
  4. Esittänyt hyväksyttävän rengastussuunnitelman.

Uudet pesäpoikasluvat rajoitetaan ainakin 2-3 ensimmäisen vuoden koeajaksi koskemaan vain muutaman lajin tai lajiryhmän pesäpoikasia. Myöhemmin lupaa voidaan laajentaa, mikäli rengastaja on toiminut moitteettomasti ja aktiivisesti. Jos rengastaja haluaa rengastaa verkoilla täysikasvuisia varpuslintuja, hänen on esitettävä todistus riittävästä työskentelystä lintuasemalla ja suoritettava hyväksytysti ns. lintuasematentti, jossa on kyettävä tunnistamaan kaikki Suomessa tavatut lintulajit paitsi lajilleen, myös iälleen ja sukupuolelleen sillä tarkkuudella kuin se nykytietämyksen mukaan on mahdollista. Opinnäytetöihin liittyviä rengastuslupia voidaan myöntää ilman suoritettua perustenttiä, mutta tällöin luvan tarpeellisuus tarkistetaan ko. opinnäytetyön ohjaajan kirjallisesti antaman lausunnon perusteella. Lintujen käsittelemistä ja rengastamista voi päästä harjoittelemaan kokeneen rengastajan johdolla esimerkiksi kotimaisilla lintuasemilla. Paikallisia rengastajia voi kysellä myös alueellisten lintuyhdistysten kautta.

Rengastajaksi lintuasemalle

Tällä sivulla kerrotaan, miten pääsee rengastamaan lintuasemilla.

 

Rengastustentit

Rengastustenttejä järjestetään muutaman kerran vuodessa eri kaupungeissa tarpeen mukaan. Seuraavat tentit:

Peruslintutentti

  • 12.12.2021 klo 13.00 Jyväskylä, Luontomuseo, Vesilinna (os. Ihantolantie 5). Ilmoittautuminen (pakollinen) ja lisätiedot: Heikki Helle (heikki.helle[at]gmail.com).
  • 14.12.2021 klo 17.00 Oulu, Oulun yliopisto, Linnanmaa. Ilmoittautuminen (pakollinen) ja lisätiedot: Sami Timonen (sami.timonen2[at]gmail.com).

 

Seurantapyyntitentti 

- Ei tiedossa olevia tulevia tenttejä

 

Lintuasematentti

Turussa tullaan järjestämään tulevan talven aikana lintuasematentti. Tarkka ajankohta ei ole vielä selvillä, mutta ilmoitetaan heti kun selviää. Lisätiedot ja alustavat ilmoittautumiset: petteri.lehikoinen[at]helsinki.fi

 


Tentteihin mahtuu valitettavasti vain rajallinen määrä kokelaita, joten joudumme mahdollisesti valikoimaan osallistujia harrastuneisuuden perusteella. Kerro viestissä:

  1. Mihin tenttiin aiot osallistua
  2. Kotipaikka ja syntymävuosi
  3. Lintuharrastusvuosien määrä
  4. Kuvaus mahdollisesta rengastusharjoittelusta

TIETOJA RENGASTUSTENTEISTÄ

PERUSTENTTI sisältää 30 näytettä suomalaisista pesimälinnuista tai yleisistä läpimuut­ta­jis­ta. Jokaisen näyt­teen tarkastelua varten on käytettävissä kaksi minuuttia. Muiden apuvälineiden paitsi mi­tan (viivoitin tms.) käyt­tö on tentissä kiellettyä. Näytteistä on määritettävä laji. Arvostelu: väärä laji = 6, tyhjä = 3 virhepistettä. Hyväksytyssä suorituksessa rajoitettua pesäpoikaslupaa var­ten saa yleensä olla enintään 12 virhepistettä; joissakin erikoistapauksissa rajoitetun luvan voi saada myös suuremmalla virhepistemäärällä. Rajoitettu lupa voidaan 2–3 vuoden jälkeen laajentaa yleiseksi pe­sä­poi­kasluvaksi, jos perustentissä on saavutettu tulos 6 virhepistettä tai vähemmän. Tenttiin osallistuvan on ol­tava 17 vuotta täyttänyt (lupa voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle).

SEURANTAPYYNTITENTISSÄ vaaditaan lajin-, iän- ja sukupuolenmääritys Euroopan varpuslinnut – su­ku­puo­len ja iän määritys –oppaan (Svensson 1997*) tai vastaavan ruotsinkielisen oppaan mukaisesti seuraavista la­jeis­ta: tör­mä­pääs­ky, haarapääsky, räystäspääsky, metsäkirvinen, niit­ty­kir­vinen, lapinkirvinen, kel­ta­väs­tä­räk­ki, väs­tä­räkki, tilhi, peukaloinen, rautiainen, punarinta, satakieli, sinirinta, leppälintu, pen­sas­tas­ku, ki­vi­tasku, mus­ta­rastas, räkättirastas, laulurastas, punakylkirastas, pensassirkkalintu, vii­ta­sirk­ka­lin­tu, ruo­kokert­tu­nen, ry­ti­kert­tunen, luhtakerttunen, viitakerttunen, rastaskerttunen, kultarinta, mus­­ta­pää­kerttu, lehtokerttu, kir­jo­kert­tu, her­ne­kert­tu, pensaskerttu, sirittäjä, tiltaltti, pajulintu, hip­­pi­äi­nen, har­maa­siep­po, pikkusieppo, kir­jo­siep­po, viiksitimali, pyrstötiainen, hömötiainen, la­pin­tiai­nen, töyh­tötiainen, kuusitiainen, sinitiainen, ta­li­tiai­nen, puukiipijä, pikkulepinkäinen, närhi, kot­ta­rainen, var­punen, pikkuvarpunen, peippo, järripeippo, vi­her­peip­po, tikli, vi­her­varpunen, hemp­po, ur­pi­ai­nen, tundraurpiainen, punavarpunen, taviokuurna, pu­na­tulk­ku, nok­kavarpunen, lapin­sirk­ku, kelta­sirk­ku, pohjansirkku ja pajusirkku. Määritettävänä on 30 nahkanäytettä. Jokaisen näytteen tarkastelua varten on käytettävissä kolme mi­nuut­tia. Tentissä saa käyttää apuvälineinä kirjallisuutta (paperille painettua), omia muistiinpanoja sekä mittausvälineitä.

Arvostelu: väärä laji = 6, tyhjä laji = 3, väärä ikä = 3, väärä sukupuoli = 3, tyhjä ikä = 1, tyhjä sukupuoli = 1 vir­hepistettä. Hyväksytty tenttitulos on enintään 10 virhepistettä. Tenttiin osallistuvan on oltava 17 vuotta täyt­tänyt (lupa voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle).

Hyväksytyn tenttituloksen ja riittäväksi osoitetun kenttäharjoittelun perusteella myönnetty seu­ran­ta­pyyn­ti­lupa oikeuttaa rengastamaan kaikkien lajien lentokykyisiä yksilöitä Sisämaan seurantapyynnissä (SSP), ruo­kin­tavakiopyynnissä (RUOVAK) tai muussa nimetyssä erillisprojektissa.

* Svenssonin kirjaa ei ole uutena saatavilla suomenkielisenä, mutta englanninkielisenä kyseinen kirja löytyy nettikirjakaupoista, esim nhbs:ltä. Hyväksi avuksi määrittämisessä ovat mm:

 

Kuva: Kaisa Välimäki

LINTUASEMATENTISSÄ vaaditaan kaikkien Suomessa tavattujen varpuslintujen osalta lajin-, iän- ja su­ku­puo­lenmääritys Euroopan varpuslinnut – sukupuolen ja iän määritys –oppaan (Svensson 1997*) tai vas­taa­van ruotsinkielisen oppaan mukaisesti. Muiden kuin varpuslintujen osalta vaaditaan kaikkien Suomessa ta­vat­tujen lajien la­jin­tun­te­mus. Määritettävänä on 30 nahkanäytettä. Jo­kaisen näytteen tarkastelua varten on käytettävissä kolme minuuttia. Tentissä saa käyt­­tää apuvälineinä kir­jallisuutta (paperille painettua), omia muistiinpanoja sekä mittausvälineitä.

Arvostelu: väärä laji = 6, tyhjä laji = 3, väärä ikä = 3, väärä sukupuoli = 3, tyhjä ikä = 1, tyhjä sukupuoli = 1 vir­hepistettä. Hyväksytty tenttitulos on enintään 10 virhepistettä. Tenttiin osallistuvan on oltava 17 vuotta täyt­tänyt (lupa voidaan myöntää 18 vuotta täyttäneelle).

Hy­väksytyn tenttituloksen ja riittäväksi osoitetun kenttäharjoittelun perusteella myönnettävä lin­tu­ase­ma­lu­pa oikeuttaa rengastamaan kaikkien lajien lentokykyisiä yksilöitä lintuasemilla, Sisämaan seurantapyynnissä (SSP), ruokintavakiopyynnissä (RUOVAK) tai muussa nimetyssä erillisprojektissa.

* Svenssonin kirjaa ei ole uutena saatavilla suomenkielisenä, mutta englanninkielisenä kyseinen kirja löytyy nettikirjakaupoista, esim nhbs:ltä. Hyväksi avuksi määrittämisessä ovat mm.:

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Petteri Lehikoinen
26.11.2021