LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

METSO-petolintuhanke

Suuret petolinnut metsien monimuotoisuuden osana –

työkaluja metsänomistajille ja metsäammattilaisille

 

 

Metsäpetolinnut ovat osa metsäluonnon monimuotoisuutta ja ne myös Kanahaukan pesä. Kuva: Heidi Björklundilmentävät monimuotoisuuskohteita. Kanahaukan valitsemalta pesäpaikalta löytyy usein suojelunarvoisia metsälajeja. Varttuneen metsän petolinnut kanahaukka, hiirihaukka ja mehiläishaukka ovat kuitenkin vähentyneet Suomessa. Talousmetsissä on vähän niille sopivia pesäpuita, pesämetsiä katoaa hakkuissa ja varttuneen kuusimetsän pieni osuus maisemassa heikentää kanahaukan pesimismenestystä. METSO-petolintuhanke etsii ratkaisuja näihin ongelmiin. Hanke kestää 2016–2018 ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

Tavoitteet

METSO-yhteistoimintaverkostoon kuuluvassa metsäpetolintuhankkeessa edistetään keinoja ja luodaan toimintamalleja, joilla tuetaan metsäpetolintujen ja samalla muiden varttunutta metsää suosivien lajien esiintymistä talousmetsämaisemassa. Hankkeessa hyödynnetään hyviä kokemuksia haukan pesäalueen vapaaehtoisesta säästämisestä. Tietoa sekä toimintamalleja levitetään metsäalan ammattilaisille ja maanomistajille.

Haukkojen kannankehitys 1982–2015 Luomuksen valtakunnallisen petolintuseurannan mukaan. Kannankehitysindeksit perustuvat petolinturuuduilta (100 km2) löydettyihin haukkojen reviirimääriin. Jos vuosi-indeksi (pallo) luottamusväleineen (pystyviivat) on kokonaan vertailuvuoden 1982 tason (indeksi = 1) alapuolella, kyseisen vuoden kannankehitysindeksi on merkitsevästi pienempi kuin vertailuvuonna. Pitkäaikainen kannankehitys on kaikilla lajeilla laskeva; esimerkiksi hiirihaukkakanta vähenee –1,8 % vuodessa.

Keinot

Edistämme hankkeessa metsäpetolintukantojen tukemista talousmetsissä kolmella keinolla, jotka liittyvät metsänhoitotoimenpiteisiin ja alueelliseen suunnitteluun:
1) Haukkojen pesäpaikkojen säästäminen hakkuulta vapaaehtoisen huomioinnin avulla.
2) Sopivien puiden jättäminen metsään tuleviksi haukkojen pesäpuiksi.
3) Haukkametsän tunniste, haukkametsäverkosto.

Yhteistyötahot

METSO-petolintuhankkeeseen osallistuvat Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS (hankkeen koordinointi), Suomen metsäkeskus, Jyväskylän yliopisto ja petolinturengastajat.

Esittelyt

Hankesuunnitelma (PDF)

Hankkeen esittely (PDF-esitys)

Metsähaukan ja säästöpuut -esitys (PDF), Metsäkeskuksen metsäkahvit 9.3.2021

 

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori
Heidi Björklund
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi
Puh. 02941 28844
Tuhat-tutkimustietojärjestelmä

Hankkeen johtaja
Jari Valkama
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi (at) helsinki.fi
Puh. 050 3182358
Tuhat-tutkimustietojärjestelmä

 

Sivun vastuuhenkilö: 
Heidi Björklund
9.3.2021