LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Hur situationen med coronaviruset påverkar verksamheten vid Naturhistoriska centralmuseet

12.2.2021

Aktuell information om coronasituationens inverkan på Luomus besöksmål. Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård har normala öppettider.

Vieraslajit.fi, den viktigaste informationskanalen om främmande arter, har förnyats

22.1.2021

Allmänheten kan nu hitta information om främmande arter lätt och behändigt på den omarbetade webbplatsen Vieraslajit.fi. Administratör för webbplatsen är artinformationscentralen Suomen Lajitietokeskus och webbleverantör är Naturresursinstitutet.

Främ­ling­ar i nat­ten – en ny dägg­djursart kan ha upp­täckts i Af­ri­kas bergs­sko­gar

22.12.2020

En forskningsgrupp från Helsingfors universitet upptäckte i Taitabergen i Kenya en trädhyrax, som möjligen tillhör en för vetenskapen tidigare okänd art

ANTARKTIKA - guidningar om vardagen på forskningsstationen Aboa

1.10.2020

Under guidningen får du höra om hur det är att bedriva världsklassig forskning i extrema förhållanden och om hur vardagen ser ut på den finska forskningsstationen Aboa på Antarktis. Välkommen till Naturhistoriska museet frisk och sympromfri!

Mångsidi­ga nä­rings­gre­nar hjälp­te den ihär­di­ga be­folk­ning­en i Le­vän­luh­ta att kla­ra en kli­mat­ka­ta­strof

24.4.2020

En mångvetenskaplig forskningsgrupp ledd av Helsingfors universitet har daterat benen av tiotals Levänluhtabor som levde under järnåldern och har undersökt isotopförhållandena för kol och kväve i benen.

Ut­dik­ning för­kla­rar till­ba­ka­gång­en av häck­fåg­lar på myr­mark – tra­nans ök­ning är inte or­sa­ken

20.4.2020

Tranornas häckande bestånd har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Samtidigt har många andra på myrar häckande fågelarter minskat. Enligt en färsk undersökning hänger tranans ökning inte ihop med tillbakagången av de andra arterna.

Kattugglans skydds­färg be­ror på snöom­stän­dig­he­ter­na

11.2.2020

En färsk forksningsrapport i tidsskriften Ecology and Evolution visar att snötäcket påverkar hur bra skyddsfärgen fungerar för dagvilande kattugglor.

Aka­de­mi­ker Il­k­ka Hanskis be­ty­dan­de in­sekts­sam­ling in­för­li­vad i Na­tur­hi­sto­ris­ka cen­tral­mu­se­ets sam­ling­ar

16.10.2019

Ilkka Hanskis insektssamling omfattar 13 423 uppnålade flugor och skalbaggar, av vilka 350 är bristfälligt kända arter från Madagaskar, Borneo, Sulawesi, Sumatra, afrikanska kontinenten och Sydamerika.

Ullhåriga mammutens utdöende– en kombination av anpassningar, föränderlig miljö och slumpen?

23.9.2019

Man har fått ny information om vad som orsakade den ullhåriga mammutens slutliga utdöende. En färsk internationell forskning som utnyttjade isotopanalyser kom fram till att det inte var klimatförändringen som påverkade kvaliteten och tillgänglighet av mammutens föda.

Låg ungproduktion hos vildänder

14.8.2019

De fyra viktigaste jaktbara andarterna i Finland hade låg ungproduktion sommaren 2019. Detta framgår av sjöfågelinventeringen på insjöarna. De häckande populationerna var i stort sett oförändrade jämfört med ifjol.

Pages