LUOMUS

Naturhistoriska centralmuseet

Nyheter från Naturhistoriska centralmuseet

Hur situationen med coronaviruset påverkar verksamheten vid Naturhistoriska centralmuseet

6.11.2020

I enlighet med Helsingfors universitets riktlinjer är Luomus besöksmål stängda 1.12–26.12.2020. Beslutet gäller Naturhistoriska museet och växthusen i Kajsaniemi botaniska trädgård. Utomhusträdgården i Kajsaniemi botaniska trädgård är dagligen öppen kl. 9–20.

ANTARKTIKA - guidningar om vardagen på forskningsstationen Aboa

1.10.2020

Under guidningen får du höra om hur det är att bedriva världsklassig forskning i extrema förhållanden och om hur vardagen ser ut på den finska forskningsstationen Aboa på Antarktis. Välkommen till Naturhistoriska museet frisk och sympromfri!

Mångsidi­ga nä­rings­gre­nar hjälp­te den ihär­di­ga be­folk­ning­en i Le­vän­luh­ta att kla­ra en kli­mat­ka­ta­strof

24.4.2020

En mångvetenskaplig forskningsgrupp ledd av Helsingfors universitet har daterat benen av tiotals Levänluhtabor som levde under järnåldern och har undersökt isotopförhållandena för kol och kväve i benen.

Ut­dik­ning för­kla­rar till­ba­ka­gång­en av häck­fåg­lar på myr­mark – tra­nans ök­ning är inte or­sa­ken

20.4.2020

Tranornas häckande bestånd har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Samtidigt har många andra på myrar häckande fågelarter minskat. Enligt en färsk undersökning hänger tranans ökning inte ihop med tillbakagången av de andra arterna.

Hur situationen med coronaviruset påverkar verksamheten vid Naturhistoriska centralmuseet

20.3.2020

Luomus besöksmål är öppna för publiken med specialarrangemang (uppdaterad 2.10.2020.)

Kattugglans skydds­färg be­ror på snöom­stän­dig­he­ter­na

11.2.2020

En färsk forksningsrapport i tidsskriften Ecology and Evolution visar att snötäcket påverkar hur bra skyddsfärgen fungerar för dagvilande kattugglor.

Aka­de­mi­ker Il­k­ka Hanskis be­ty­dan­de in­sekts­sam­ling in­för­li­vad i Na­tur­hi­sto­ris­ka cen­tral­mu­se­ets sam­ling­ar

16.10.2019

Ilkka Hanskis insektssamling omfattar 13 423 uppnålade flugor och skalbaggar, av vilka 350 är bristfälligt kända arter från Madagaskar, Borneo, Sulawesi, Sumatra, afrikanska kontinenten och Sydamerika.

Låg ungproduktion hos vildänder

14.8.2019

De fyra viktigaste jaktbara andarterna i Finland hade låg ungproduktion sommaren 2019. Detta framgår av sjöfågelinventeringen på insjöarna. De häckande populationerna var i stort sett oförändrade jämfört med ifjol.

Ekologiska djurgårdar gagnar fåglar som häckar i jordbruksmiljö

16.5.2019

Med hjälp av sina jordbruksstöd strävar Europeiska unionen efter att förbättra naturens mångfald i jordbruksmiljöer. En ny finländsk studie visar att den enda stödformen som får fågelbestånden att växa är stöd till ekologiska djurgårdar.

Information om hökbon ska trygga häckningen

10.5.2019

Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i  avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns.

Pages