LUOMUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Stabiili-isotooppimääritykset

Isotooppisuhteen muutos voi kertoa yhdisteen tai materiaalin muodostumistavasta ja -olosuhteista kuten lämpötila. Tämän ominaisuutensa vuoksi stabiili-isotooppisuhteita ja muutoksia käytetään yleisesti aineiden alkuperää ja niihin liittyviä prosessiketjuja tutkittaessa. Isotooppimäärityksiä käytetään esimerkiksi ympäristö- ja ilmastotutkimuksissa, aitous- ja alkuperätutkimuksissa sekä teollisissa sovellutuksissa (ruoka- ja juomateollisuus). Luomuksen omat hankkeet keskittyvät puun vuosilustojen isotooppisuhteiden kertomiin ympäristömuutoksiin ja luun isotooppisuhteiden avulla määritettäviin menneisyyden ihmisten ja eläinten ruokavalioihin

Delta V Plus -isotooppisuhdemassaspektrometri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyysipalvelut

Ajoituslaboratorio tarjoaa stabiili-isotooppianalyyseja ensisijaisesti tieteellisiin tutkimusprojekteihin. Laboratorio priorisoi yhteistyötutkimusta, mutta aikaresurssien salliessa laboratorio tarjoaa stabiili-isotooppianalyyttisia palveluja myös muuhun tutkimukseen tai ei-akateemisille asiakkaille.

Tarjoamme seuraavia analyyseja:

  • Orgaanisten kiinteiden aineiden kuten kasvimateriaalien, sienten, sarvien, hiuksien ja ihon δ13C- ja δ15N-analyysi
  • Luista ja hampaista erotetun kollageenin δ13C- ja δ15N-analyysi.
  • Sedimenttien δ13C- ja δ15N-analyysi (tiettyjen C- ja N-pitoisuuksien rajoissa)
  • Luustonäytteistä erotettujen fosfaattien δ18O –analyysi
  • Orgaanisten kiinteiden aineiden kuten kasvien, hyönteisten, sarvien, hiuksien, kynsien ja villan δD- ja δ18O-analyysi
  • Tiettyjen sulfidien, sulfaattien ja kiinteiden orgaanisten aineiden δ34S-analyysi.

Laboratorio ottaa vastaan analyyseja varten vain näytteitä, joilla on luonnolliset isotooppipitoisuudet. Emme analysoi isotooppileimattuja materiaaleja.

Tiedustelkaa analyysimahdollisuuksista antamalla näyte- ja projektitietonne tiedustelulomakkeemme kautta. Kuvailkaa projektinne ja varsinkin näytteenne niin tarkasti kuin mahdollista. Mitä enemmän tietoa annatte näytteistänne sitä todennäköisemmin analyysinne tulevat toimimaan odotetulla tavalla. Analyysimenetelmät vaihtelevat eri näytetyypeille (esimerkiksi luu- ja hammasnäytteet), joten on tärkeää ilmoittaa kunkin näytetyypin näytteiden määrä.

Jos olette kiinnostunut kiinteiden orgaanisten aineiden analyysista (muu kuin kollageeni) δC:lle/N:lle/S:lle, teidän on arvioitava teitä kiinnostavien alkuaineiden pitoisuudet näytteissänne, jotta voimme arvioida voimmeko analysoida näytteenne. Jos teillä ei ole mittausdataa näytteistänne, voitte arvioida massaprosentteja tieteellisen kirjallisuuden perusteella. Kun teillä on arvio alkuaineiden massaprosenteista, voitte käyttää tätä näytekokolaskuria, jotta voitte arvioida analyysiin tarvittavan punnitusmäärän. Laboratoriomme ei käsittele yli 15 mg painoisia näytteitä δC/N/S –analyyseissa. Huomioikaa, että kollageenin δ34S-analyysi vaatii vähintään noin 100 mg suhteellisen hyvin säilynyttä luuta. Huonommin säilyneiden näytteiden tapauksissa vaaditaan suurempi näyte.

Sivun vastuuhenkilö: 
Antto Pesonen
13.6.2018